d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Projekty krajowe / Regulamin PAGL

REGULAMIN GRUP LEKARSKICH (PEER-REVIEW) PAGL KLRwP

 

§ 1.

 

Tworzenie i miejsce grupy lekarskich (peer-review) w strukturach Kolegium

1. Grupy rówieśniczo-koleżeńskie (peer-review), zwane Grupami Lekarskimi są najmniejszymi ogniwami struktur Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i wchodzą w skład Oddziałów Terenowych Kolegium zgodnie z § 87 Statutu Kolegium.
2. Grupy Lekarskie są grupami samokształceniowymi, spełniającymi zasadniczą rolę w procesie doskonalenia zawodowego.
3. Grupy Lekarskie są tworzone przez dobrowolną zgodę współpracujących ze sobą praktyk lekarzy rodzinnych działających
na określonym terenie - powiat, gmina, dzielnica.
4. Skład Grup Lekarskich nie może być większy niż 12 lekarzy rodzinnych i nie mniejszy niż 5 lekarzy rodzinnych, co zapewnia odpowiednią relację uczestnictwa dla każdego członka grupy.
5. Na spotkania Grup Lekarskich, za aprobatą wszystkich jej członków, powinni być zapraszani rezydenci praktyk, a zwłaszcza specjalizujący się w medycynie rodzinnej lekarze.
6. Grupa Lekarska rejestruje swoją działalność w Centralnym Rejestrze Grup Lekarskich KLRwP (załącznik 1)
7. Miejscem spotkań Grup Lekarskich są przede wszystkim praktyki ich członków, a także dobrze
zorganizowane spotkania w plenerze lub wynajętych lokalach, zapewniające możliwości wypowiedzi nieskrępowane obcą publicznością lub w Ośrodkach Kształcenia Lekarzy Rodzinnych.
8. Czas spotkań nie może kolidować z czasem pracy zawodowej i powinien odbywać się:
a. w godzinach po zakończeniu okresu ordynacyjnego praktyki,
b. w czasie ustawowo na to przewidzianym (jeżeli zostanie wydane w tym celu odpowiednie rozporządzenie)
c. lub innym wolnym od przyjmowania pacjentów czasie, odpowiadającym wszystkim członkom

§ 2.

Cele i zadania Grup Lekarskich

1. Celami Grup Lekarskich są:
a. integracja lekarzy rodzinnych
b. doskonalenie zawodowe
2. Zadania w zakresie integracji dotyczą:
a. budowania więzi współpracy
b. wymiany doświadczeń zawodowych
c. partnerstwa w realizacji wspólnych projektów badawczych
d. umacnianie struktur Kolegium
e. troski o godność zawodową lekarza rodzinnego
f. planowania wspólnego wypoczynku
3. Zadania w zakresie doskonalenia zawodowego dotyczą:
a. organizowania warsztatów szkoleniowych
b. organizowania warsztatów naukowych i naukowo-badawczych
c. prezentacji osiągnięć pracy grupy na większych spotkaniach lekarskich
d. współpracy w dziedzinie szkoleń i wymianę doświadczeń z innymi grupami peer-review
e. ścisłej współpracy ze swoimi Ośrodkami Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

 

§ 3.

 

Tutor

1. Tutorem jest lekarz rodzinny prowadzący własną praktykę, który ukończył Szkołę Tutorów Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i/lub kurs dla nauczycieli medycyny rodzinnej Leonardo EURACT.
2. Tutor sprawuje opiekę nad działalnością samokształceniowej pracy grupy lekarskiej, poprzez:
a. nadzór nad realizacją planów spotkań w oparciu o:
1. scenariusze wypracowane w Projekcie Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (załącznik 2)
2. EBM
3. literaturę naukową
4. standardy, wytyczne i konsensusy
b. przestrzeganie zasad współpracy z Partnerami Projektu stanowiącymi załącznik 3 do niniejszego regulaminu,
c. utrzymania twórczej atmosfery i porządku obrad,
d. motywowania kolegów do aktywnej pracy na rzecz grupy,
e. umacnianiu więzi koleżeńskich w grupie,
f. pomoc w zarządzaniu projektami badawczymi grupy
g. przygotowanie scenariusza spotkania zgodnie z załącznikiem 2 w przypadku realizacji tematu który nie został przygotowany
w ramach Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Realizację tematu innego niż opracowany
w ramach Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Projektu, przedstawiając przygotowany scenariusz spotkania.
3. Tutor opiniuje przebieg zebrania i składa krótką relację z przebiegu szkolenia w końcowym protokole zebrania grupy lekarskiej. Protokół zebrania przesyła do Centralnego Rejestru Grup Lekarskich.
4. Do zadań tutorów należy motywowanie grupy do uczestnictwa w zebraniach Oddziałów Terenowych Kolegium
oraz prezentowanie wypracowanych wniosków grupy wobec szerszego gremium Kolegów.
5. Tutorzy ściśle współpracują w ramach Oddziału Terenowego Kolegium nad wdrażaniem wysokich standardów edukacyjno-naukowych spełniających oczekiwania i potrzeby swoich Kolegów.
6. Powinnością tutora jest uczestnictwo w regionalnych i krajowych konferencjach tutorów, poprzez reprezentację osiągnięć
i postulatów grupy.

 

§ 4.

 

Procedura pracy grupy

1. Grupa podczas każdego pierwszego w roku zebrania ustala:
a. Jednomyślnie tematykę rocznego cyklu spotkań poświęconych problemom medycznym lub problemom dotyczącym funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego,
b. Harmonogram comiesięcznych spotkań,
c. Prezenterów dla poszczególnych, ustalonych tematów,
d. Miejsca kolejnych spotkań,
e. Sposób komunikacji o spotkaniach,
f. Listę akceptowanych konsultantów-specjalistów
2. Grupa Lekarska pracuje w oparciu o schematy określone dla poszczególnych metod:
a. Studium przypadku
b. Analiza porady
c. Technika badania przedmiotowego
d. Przegląd dokumentacji medycznej
e. Analiza przepisów prawnych
f. Wytyczne postępowania
g. Tworzenie kwestionariuszy
h. Przygotowania wspólnych badań naukowych
i. Ocena wyników wspólnych badań naukowych
j. Cykl poprawy jakości
3. Organizacja spotkania
1. Prezenter tematu spotkania jest równocześnie Przewodniczącym zebrania
2. Przewodniczący zebrania przygotowuje samodzielnie infrastrukturę (materiały audio-video, poczęstunek, miejsce obrad)
3. Przewodniczący wyznacza Protokolanta, którego zadaniem jest przygotowanie protokołu zebrania
4. Przewodniczący wyznacza Sekretarza, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu zebrania
5. Uczestnicy po zakończonej prezentacji tematu dyskutują w oparciu o schemat zaproponowany przez Przewodniczącego
6. Tutor nadzoruje przebieg zebrania z troską o merytoryczny charakter dyskusji
7. Zebranie kończy przeczytanie protokołu zebrania i jego zatwierdzenie przez grupę
8. Tutor podsumowuje przebieg zebrania i zaprasza na kolejne spotkanie

 

§ 5.

 

Protokół zebrania

1. Protokół zebrania jest ważnym dokumentem życia grupy lekarskiej
2. Kopie Protokołu są przekazywane do Centralnego Rejestru Grup Lekarskich.
3. Protokoły spotkań Grup Lekarskich są elementem koordynowania procesów szkoleniowych i naukowobadawczych środowiska lekarzy rodzinnych skupionych w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
4. Protokół zawiera stałe elementy pozwalające na rejestrację aktywności zawodowej w środowisku lekarzy rodzinnych (załącznik 4)
5. Prezesi oddziałów terenowych mają wgląd w protokoły zebrań Grup Lekarskich złożonych w Centralnym Rejestrze Grup Lekarskich.

 

§ 6.

 

Centralny Rejestr Grup Lekarskich

1. Rolę Centralnego Rejestru Grup Lekarskich podczas Projektu pełni Biuro Projektu Zdrowie i Zarządzanie pod nadzorem Kierownika Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu, przy Placu Dominikańskim 6.
2. Rejestracja grupy polega na założeniu kartotek zgodnie z załącznikiem 1
3. Zatwierdzenie zgodności przeprowadzenia zebrania Grupy Lekarskiej dokonuje Kierownik Centralnego Rejestru Grup lekarskich zatwierdzony uchwałą ZG KLRwP.
4. Centralny Rejestr Grup Lekarskich prowadzi ewidencję punktów edukacyjnych. Wszystkie grupy zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Grup i spotykające sie regularnie (raz w miesiącu) i przestrzegające regulaminu, po zakończeniu roku kalendarzowego trwania projektu otrzymają certyfikat z punktami edukacyjnymi.

PARTNERZY PROJEKTU:


GSK.png Pfizer.png sanofi.png

Pliki do pobrania

#1. Dokumenty rejestracyjne

#2. Dokumenty sprawozdawcze