d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Zarząd

Władzami Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu Głównego KLRwP (ZG KLRwP) liczącego 32 osoby, wchodzi Prezes i 11 członków Prezydium KLRwP, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie oraz Prezesi Oddziałów Wojewódzkich KLRwP.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Kolegium na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Kolegium zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Nadzorowanie pracy Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.
 4. Rozpatrywanie spraw spornych.
 5. Tworzenie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz określanie ich regulaminów.
 6. Nadzorowanie działalności finansowej Kolegium zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Kolegium.
 7. Powoływanie Komisji Kolegium oraz zatwierdzanie ich składu proponowanego przez ich przewodniczących.
 8. Uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie, regulaminów i instrukcji wewnętrznych Kolegium.
 9. Wnioskowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Kolegium do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych.
 11. Zatrudnianie oraz zwalnianie etatowych pracowników.
 12. Wydawanie i opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących funkcjonowania podstawowych jednostek organizacyjnych Kolegium, uchwalanie wzorcowego statutu oddziału oraz regulaminu Zarządu Głównego.
 13. Opracowywanie zasad i wydawanie opinii na temat dokształcania i kształcenia się lekarzy rodzinnych.
 14. Wydawanie regulaminów i instrukcji dotyczących zasad prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej przez władze niższego szczebla.
 15. Podejmowanie uchwał, ustalanie regulaminów i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Kolegium.
 16. Wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej Kolegium.
 17. Ustalanie zasad i trybu przyznawania Zarządom Oddziałów Wojewódzkich upoważnień do dokonywania czynności prawnych.
 18. Decydowanie we wszystkich prawach nie zastrzeżonych dla innych organów Kolegium.