klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Komunikat w sprawie udzielania ...

Komunikat w sprawie udzielania i sprawozdawania teleporad przez lekarza POZ

2021-09-02
opublikowany w kategorii Bieżące

Komunikat w sprawie udzielania i sprawozdawania teleporad przez lekarza POZ

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 2  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395, z późn. zm.)
teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Za poradę udzieloną w miejscu udzielania świadczeń uznaje się wyłącznie poradę udzieloną bez pośrednictwa ww. systemów, w trakcie której pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) jest obecny w gabinecie lekarskim tj. wskazanym w umowie miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Teleporady, czyli zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

- telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,

- pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

 

Jak stanowi § 9 ust. 1 i § 14 ust. 12 zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) świadczeniodawca obowiązany jest prowadzić i przekazywać elektronicznie sprawozdawczość z realizacji wszystkich świadczeń (w tym teleporad), w sposób wskazany w szczegółowych warunkach umów określonych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz
. 1285, z późn. zm.).

Przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym stanowi nienależyte wykonanie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, co może skutkować konsekwencjami,
o których mowa w § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz.320 , z późn. zm.).

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że powyższy obowiązek dotyczy również teleporad udzielanych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w przekazanej już sprawozdawczości, z zasadami określonymi powyżej, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać stosownej korekty.

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.